Kūrybinio konkurso „Palepink savo kūną ir protą“ taisyklės

1.     Konkurso periodas

1.1  Dalyvauti konkurse galima nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. iki 2023 m. lapkričio 1 d.

 

2.     Organizatorius, koordinatorius, duomenų tvarkytojas ir naudos gavėjas

 

   2.1.    Kūrybinio konkurso „Palepink protą ir kūną“ (toliau – Konkursas) organizatorius yra „OU MGI Turundus”  (toliau – Organizatorius). Konkursas organizuojamas „UAB MARS Lietuva“ (toliau – Duomenų tvarkytojas ir Naudos gavėjas) vardu, siekiant reklamuoti „Snickers“ ir „Orbit“ prekių ženklus.

   2.2.    Kūrybinio konkurso koordinatorius Lietuvoje yra MB „Lokalus“ (toliau tekste – Koordinatorius), įmonės kodas 304185357, adresas Saltoniškių g. 9, PC „Panorama“, Vilnius, 08105, Lietuva.

   2.3.    Dalyvaudamas Konkurse, bet kuris dalyvis turi susipažinti su šiomis privalomomis Taisyklėmis ir sutikti su visomis jose numatytomis nuostatomis. Organizatorius pasilieka teisę visiškai pakeisti ir (ar) papildyti Taisykles, taip pat nutraukti, sutrumpinti ar pratęsti Konkurso trukmę.

   2.4.    Taisyklės, jų pakeitimai ir papildymai bei sėkmingiausių Konkurso Dalyvių vardai bus paskelbti tinklapyje www.marsactiv.com.

   2.5.    Šis konkursas vyksta tinklapyje: www.marsactiv.com, kurio naudojimą reglamentuoja „UAB MARS Lietuva“ taisyklės ir sąlygos. Visi potencialūs dalyviai yra įpareigoti iš anksto išsamiai susipažinti ir sutikti su visomis sąlygomis, kurios yra susijusios su asmens duomenimis, jų naudojimo būdu, tvarkymu ir prieinamumu. Dalyvaudami šiame konkurse dalyviai sutinka su visomis nurodytomis sąlygomis ir atleidžia Organizatorių nuo bet kokios teisinės atsakomybės.

 

3.     Reikalavimai

 

   3.1.    Konkurse gali dalyvauti asmenys, kuriems yra ne mažiau nei 18 (aštuoniolika) metų.

   3.2.    Konkurse negali dalyvauti įmonės, dalyvaujančios organizuojant ir vykdant bet kokią su Konkurso organizavimu ir įgyvendinimu susijusią veiklą, darbuotojai, taip pat jų šeimos nariai ar giminaičiai.

 

4.     Konkurso trukmė ir tvarka

 

   4.1.    Konkursas organizuojamas ir vykdomas tinklapyje www.marsactiv.com nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. 00.00 val. ir truks iki 2023 m. lapkričio 1 d. 23.59 val.

   4.2.    Norėdami dalyvauti, Dalyviai Konkurso metu privalo:

●     nuskaityti QR kodą, esantį ant „Snickers“ reklaminės pakuotės, taip pat „Snickers“ ir „Orbit“ reklaminėje medžiagoje, esančioje mažmeninės prekybos parduotuvėse;

●     nuskaitytas Dalyvio QR kodas nukreipia į tinklapį, kuriame norintieji dalyvauti Konkurse, turi vieną kartą įvesti savo duomenis (vardą ir pavardę, amžių ir telefono numerį), tada pasirinkti vieną iš dviejų siūlomų skilčių: mėlyną skiltį, skirtą protui ir mintims – „Orbit“, arba rudą skiltį, skirtą kūnui – „Snickers“; patekęs į patvirtintą skiltį Dalyvis gauna galimybę įkelti nuotrauką į viešą galeriją (iki 5 Mb) arba vaizdo medžiagą (iki 15 Mb), kurioje kuo kūrybiškiau parodyta, kaip jis atgaivina protą ar pasipildo energijos pavargęs.

   4.3.    Nuotraukos ar vaizdo įrašai turi atitikti Konkurso temą ir visas įvardytas sąlygas (visos jos turi būti įvykdytos, kad dalyvavimas būtų teisėtas). Nuotraukos ir vaizdo įrašai galerijoje bus matomi tik tada, kai juos patikrins ir patvirtins administratorius.

   4.4.    Fotografijos (iki 5 Mb) ar vaizdo įrašai (iki 15 Mb) turi būti originalūs, nes draudžiama naudoti kitų žmonių nuotraukas ar vaizdo įrašus, juos montuoti ar kitaip modifikuoti.

   4.5.    Už nuotraukų ar vaizdo įrašų turinio originalumą atsako tik Dalyviai.

   4.6.    Organizatorius pasilieka teisę diskvalifikuoti tuos Dalyvius, kurių kūriniai įtariami esant neoriginalūs, arba tas nuotraukas ar vaizdo įrašus, kurių autorius kažkas kitas.

   4.7.    Jei pateikta nuotrauka ar vaizdo įrašas neatitinka kurios nors iš nurodytų sąlygų, Dalyviai yra diskvalifikuojami.

 

5.     Dalyvavimo sąlygos

 

   5.1.    Kad pateikta ar įkelta nuotrauka ar vaizdo įrašas būtų laikomas tinkamas dalyvauti, turi būti tenkinamos visos šios sąlygos:

●     kiekvienas Dalyvis turi teisę dalyvauti pagal visus šiose taisyklėse nustatytus reikalavimus;

●     nuotraukų ar vaizdo įrašų įkėlimas ir viešas patalpinimas turi būti atliekami tik konkurso metu;

●     vieną nuotrauką ar vaizdo įrašą Konkurse vienas Dalyvis gali pateikti tik vieną kartą, o kiekvienas Dalyvis viso konkurso metu turi teisę įkelti iš viso ne daugiau kaip tris nuotraukas ar vaizdo įrašus;

●     jei ta pati nuotrauka ar vaizdo įrašas gaunamas iš dviejų ar daugiau Dalyvių, galioja tik chronologiškai pirmiau Dalyvių pateikta nuotrauka ar vaizdo įrašas;

●     Organizatorius pasilieka teisę bet kuriuo metu patikrinti įkeltų failų atitikimą ir gali savo nuožiūra nuspręsti, kad įkėlimas yra netinkamas, ir gali pašalinti Dalyvį iš Konkurso;

●     Organizatorius pasilieka teisę vertinti nuotraukos ar vaizdo įrašo kūrybiškumą pagal savo kriterijus ir Dalyviai neturi teisės reikšti dėl to jokių pretenzijų.

   5.2.    Nuotraukų ar vaizdo įrašų reikalavimai:

●     jie turi būti originalūs ir tikroviški, teisingi, atitinkantys Konkurso temą, be antraščių, logotipų, kitų prekių ženklų ar kito turinio, kuris gali apimti kitas nei Dalyvio autorių teises;

●     nuotraukų raiška turi būti ne didesnė kaip 5 Mb, o vaizdo įrašų ne didesnė nei 15 Mb;

●     jie jokiu būdu negali būti naudojami netinkamai, pažeidžiant ar bandant pažeisti įstatymus ar trečiųjų asmenų teises, taip pat negali propaguoti, agituoti ar reklamuoti Dalyvių jokiais tikslais;

●     juose neturi būti jaunesnių nei 15 metų nepilnamečių asmenų arba gyvūnų atvaizdų;

●     juose negali būti rodomas tabako ar alkoholio vartojimas, negali būti vairavimo įrašų, kurie skatina neapykantą ar neatsakingą elgesį ir pan.;

●     neturi būti šventvagiško, šmeižikiško, nepadoraus, seksualiai atviro, įžeidžiančio, politiškai ir (arba) kultūriškai jautraus turinio, skatinančio smurtą, neapykantą moterims ar nurodančio neteisėtą veiklą, skatinančio diskriminaciją arba pažeidžiančio trečiojo asmens teises ar įstatymus, arba dėl kurio yra žeminamas Organizatoriaus statusas.

 

   5.3.    Nuotraukos ar vaizdo įrašai, kurie bus atmesti esant šioms aplinkybėms bei šioms numatomoms Taisyklėms:

●    jei jie buvo pateikti pasibaigus paraiškų teikimo terminui arba jeigu jie neatitinka turinio reikalavimų;

●     Organizatorius neatsako už tai, kad tretieji asmenys gali asmeniškai ir savanoriškai naudoti Dalyvių pateiktą ar suteiktą informaciją ir nuotraukas ar vaizdo įrašus;

●     Dalyviai yra visiškai atsakingi už viską, kas paskelbta, kas susiję su Konkursu, įskaitant sutikimą, gautą iš trečiųjų asmenų, kurių atvaizdai gali būti atskleisti jų pateiktoje nuotraukoje ar vaizdo įraše;

●     esant bet kokioms trečiųjų asmenų pretenzijoms, kurios bet kokiu pagrindu yra susijusios su pateikta nuotrauka ar vaizdo įrašu, atitinkamą nuotrauką ar vaizdo įrašą pateikęs Dalyvis atleidžia Organizatorių, Duomenų tvarkytoją ir Naudos gavėją nuo žalos atlyginimo, žalos ir ieškinių iš trečiųjų asmenų, atsižvelgiant į tai, kad pats Dalyvis yra atsakingas už paskelbtos nuotraukos ar vaizdo įrašo sukūrimą ir turinį, todėl prisiima atsakomybę ir pareigą imtis bet kokių veiksmų, siekiant apginti ir apsaugoti Organizatorių ar Duomenų tvarkytoją ir Naudos gavėją nuo tokių reikalavimų;

   5.4.    šiuo atžvilgiu Dalyvis, pateikęs ginčijamą nuotrauką ar vaizdo įrašą, privalo atlyginti bet kokios formos žalą, kurią Organizatorius patyrė pagal trečiųjų asmenų pretenzijas bet kokiu su pateikta nuotrauka ar vaizdo įrašų susijusiu pagrindu.

 

 

6.     Laimėtojų nustatymas ir prizai

 

   6.1.    Organizatoriaus paskirta komisija (kurią sudarys nuomonės formuotojai bei Koordinatorius) atrinks 10 (po penkis iš kiekvienos temos) kūrybiškiausių nuotraukų ar vaizdo įrašų, atitinkančių Konkurso temą, ir juos paskelbę dalyviai, bus apdovanoti vienu iš prizų:

●     5 (penki) – asmeninių internetinių jogos treniruočių rinkiniai su instruktore - nuomonės formuotoja Milana Jasinskyte. Vienos treniruotės trukmė 45 minutės. Jogos mokymais galima pasinaudoti iki 2024 m. vasario 29 d.

●     5 (penki) – asmeninių internetinių fitness treniruočių rinkiniai su instruktoriumi - nuomonės formuotojuNojumi Berlinsku; Vienos treniruotės trukmė 45 minutės. Fitness mokymais galima pasinaudoti iki 2024 m. vasario 29 d.

   6.2.    Vienas Dalyvis gali laimėti tik vieną prizą, prizas yra asmeninis ir skirtas vienam asmeniui.

   6.3.    Prizas neperleidžiamas, nekeičiamas į kitus prizus ar pinigus. Prizas nebus perduotas ar įteiktas trečiajai šaliai, o tik patvirtintam prizo laimėtojui.

   6.4.    Konkurso organizatoriai pasilieka teisę savo nuožiūra pakeisti prizą bet kokiu kitu panašios ar didesnės komercinės vertės prizu dėl bet kokios priežasties.

   6.5.    Visų sėkmingiausių Dalyvių vardai ir pavardės skelbiami tinklapyje www.marsactiv.com ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo laimėtojų išrinkimo dienos.

   6.6.    Prizai gali būti realizuoti bendru nuomonės formuotojo ir laimėtojo susitarimu.

   6.7.    Dalyviai gali būti įpareigoti dalyvauti viešinimo kampanijose transliavimo ar publikavimo tikslais. Dalyviai visada turi teisę atmesti pirmiau pateiktą prašymą. Dalyviai, kurie dalyvauja bet kokioje viešinimo priemonėje, neturės teisės į jokį mokėjimą ar kitokį atlygį už tą viešinimą. Visa reklama ir kita medžiaga bus vienintelė Duomenų tvarkytojo ir Naudos gavėjo nuosavybė.

   6.8.    Tuo atveju, jei potencialus prizo laimėtojas neatsako į pranešimą susisiekus pateiktu telefono numeriu per penkias darbo dienas nuo jo paskelbimo, arba nustačius, kad jis neatitiko visų konkurso sąlygų, prizus pasilieka Organizatorius.

   6.9.    Organizatorius neprisiima jokios atsakomybės už jokią klaidą ir (ar) praleidimą atskleidžiant informaciją, susijusią su Dalyvio dovanų rinkinio realizavimu; už Dalyvių pateiktos kontaktinės informacijos tikslumą atsako tik jie patys.

6.10.    Bet kokie tolesni Organizatoriaus, Duomenų tvarkytojo ir Naudos gavėjo įsipareigojimai prizo laimėtojui nutrūksta tą dieną, kai prizas realizuojamas arba kai jo dėl bet kokios priežasties nepavyksta realizuoti per tris mėnesius nuo sėkmingiausių Dalyvių nustatymo dienos, jei nesusitarta kitaip.

6.11.    Organizatorius nesvarsto jokių nusiskundimų dėl prizo įteikimo būdo ir terminų ir neprisiima jokios atsakomybės tuo klausimu, išskyrus tuos atvejus, kai savo veiksmais ar neveikimu jis sutrukdė laimėtojui atsiimti prizą.

6.12.    Organizatorius, Duomenų tvarkytojas ir Naudos gavėjas, Koordinatorius ir Nuomonės formuotojas nėra atsakingi tuo atveju, jei laimėtojas negali viso ar dalies prizo priimti nustatyta tvarka ir per nustatytą terminą dėl įgyvendinimo metu galimų traumų.

 

7.     Atsakomybė ir autorių teisių apribojimas

 

   7.1.    Organizatorius turi teisę imtis bet kokių priemonių, reikalingų bet kokio bandymo sukčiauti, piktnaudžiauti ar kitų bandymų, kurie gali turėti įtakos šio konkurso įvaizdžiui ir (arba) Organizatoriaus ar Duomenų tvarkytojo, Naudos gavėjo viešam įvaizdžiui, atveju.

   7.2.    Konkurso Organizatorius neprisiima atsakomybės už galimas papildomas Dalyvių ar trečiųjų šalių išlaidas ir negali be teisinio pagrindo dalyvauti jokiuose ginčuose ar procesuose. Visos teisės į šiame konkurse pateiktas nuotraukas ar vaizdo įrašus priklauso Naudos gavėjui, nereikalaujant jokios kompensacijos pagal įstatymus.

   7.3.    Pateikdami nuotrauką ar vaizdo įrašą pagal šio konkurso nuostatas, Dalyviai sutinka su konkurso sąlygomis, kad neturės pretenzijų dėl autorinių teisių apsaugos, su tuo susijusių ar bet kokių kitų kompensacijų ar pretenzijų dėl nuotraukos ar vaizdo įrašo, kurį jie pateikė dalyvaudami konkurse.

   7.4.    Organizatorius nelaikomas atsakingu dėl:

●     nesėkmingos registracijos;

●     aplinkybių, kai keli asmenys reikalauja teisės į vieną nuotrauką ar vaizdo įrašą;

●     klaidingų duomenų arba klaidingo Dalyvių pateiktų duomenų gavimo, nes tai yra Dalyvių atsakomybė;

●     nesugebėjimo realizuoti prizo arba vėlavimo jį realizuoti, jei tai priklauso nuo nuomonės formuotojo, kaip prizų tiekėjo, vėlavimo suteikti savo paslaugas;

●     skundų dėl įteikto prizo arba prizo realizavimo būdo;

●     bet kokių techninių gedimų ar pažeidimų, atsiradusių dėl interneto paslaugų teikėjų arba interneto apskritai;

●     viešai pateikdami savo nuotraukas ar vaizdo įrašus, Dalyviai taip pat suteikia visiškai neribotą teisę juos publikuoti, spausdinti, naudoti ar pritaikyti jų pateikimą bet kokiu kitu būdu arba teisę į kitų formų publikavimą ir autorių teisių saugomos kopijos naudojimą neribojant egzempliorių skaičiaus;

●     veikdamas pagal šias Taisykles, su kuriomis Dalyviai yra susipažinę ir su kuriomis sutinka, ir pateikdamas nuotrauką ar vaizdo įrašą, bet kuris Dalyvis visiškai atsisako (taip pat nesiekia ir jokiu būdu nesitiki) bet kokios kompensacijos;

●     prizo (-ų) tinkamumo.

   7.5.    Dalyvaudami konkurse ir (arba) priimdami prizą, Dalyviai (arba laimėtojai) turi atlyginti nuostolius bei atleidžia nuo atsakomybės Organizatorių (įskaitant jo dukterines įmones, holdingo bendroves ir filialus), jo direktorius, darbuotojus, agentus, tiekėjus ir rangovus nuo bet kokių veiksmų, pretenzijų ir (arba) atsakomybės už bet kokio pobūdžio sužalojimą, praradimą, žalą, išlaidas ar pretenzijas, kurios visiškai arba iš dalies tiesiogiai ar netiesiogiai atsiranda dėl dalyvavimo Konkurse ir (arba) prizo naudojimo, priėmimo ar turėjimo, ir (arba) dalyvavimo (arba nedalyvavimo) su prizu susijusioje veikloje.

   7.6.    Organizatorius nėra atsakingas už jokį klaidingą pateikimą, atsiradusį dėl kopijavimo, spausdinimo klaidos ar klaidos dėl praleidimo, kuri gali atsirasti bet kurioje jo reklaminėje medžiagoje ar socialiniuose tinkluose, susijusiuose su šiuo Konkursu.

 

8.     Asmens duomenų rinkimas

 

   8.1.    Duomenų tvarkytojas ir Naudos gavėjas, kaip asmens duomenų valdytojas, Konkurso įgyvendinimo tikslais renka šiuos Dalyvių asmens duomenis:

●      prizams įteikti: vardas, pavardė, amžius, telefono numeris;

●      prizų realizavimo tikslais: el. pašto adresas (pateiktas tik laimėtojų).

Duomenys renkami tiesiogiai iš Dalyvių prieš tai aprašytu būdu.

   8.2.    Dalyviai žino ir sutinka, kad bet kokią vaizdo ir garso medžiagą, sukurtą gavus prizus, Organizatorius ir vartotojai gali naudoti rinkodaros tikslais.

   8.3.    Asmens duomenų tvarkymo tikslas – dalyvauti Konkurse ir įgyvendinti iš jo kylančias teises. Vardas ir pavardė naudojami renkant konkurso laimėtojus, būtina informacija apie amžių, nes teisę dalyvauti Konkurse turi tik fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų, o kiti pateikti duomenys gali būti naudojami informuojant Konkurso laimėtojus.

   8.4.    Organizatorius ir Koordinatorius taip pat turės prieigą prie Dalyvio asmens duomenų Konkurso vykdymo tikslais. Visi Dalyviai kviečiami išsamiai susipažinti su privatumo ir asmens duomenų apsaugos taisyklėmis www.marsactiv.com

   8.5.    Registruojantis į Konkursą šiose Taisyklėse aprašytu būdu, laikoma, kad Dalyviai susipažino su Taisyklėmis ir su jomis sutinka, taigi sutinka ir duoda sutikimą, kad Duomenų tvarkytojas ir Naudos gavėjas galėtų tvarkyti jų asmens duomenis čia aprašytu būdu.

   8.6.    Duomenų tvarkytojas, Naudos gavėjas, Organizatorius ir Koordinatorius imasi visų būtinų techninių, organizacinių ir personalo apsaugos priemonių, kurios gali būti taikomos, atsižvelgiant į tvarkymo pobūdį, kiekį ir tikslą.

   8.7.    Visi Dalyviai pagal įstatymą turi šias teises:

●     būti informuotam apie asmens duomenų tvarkymą ir prieigą prie jų;

●     teisę taisyti ir papildyti duomenis;

●     teisę reikalauti ištrinti duomenis;

●     teisę apriboti duomenų tvarkymą;

●     teisę atšaukti sutikimą;

●     teisę į duomenų perkeliamumą;

●     teisę pateikti skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos inspekcijai;

●     Dalyvis dėl savo asmens duomenų tvarkymo gali kreiptis į Organizatorių toliau nurodytais kontaktais.

   8.8.    Sutikimo tvarkyti asmens duomenis atšaukimas nepasibaigus Konkursui arba nepasibaigus į Konkursą įtrauktų prizų įteikimui, užkerta kelią tiems Dalyviams toliau dalyvauti Konkurse, t. y. jiems įteikti prizus.

   8.9.    Konkurso Dalyvių asmens duomenys bus visiškai ištrinti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Konkurso pabaigos.

8.10.    Organizatorius naudoja ir tvarko tik Dalyvių atskleistus asmens duomenis, todėl tik Dalyviai atsako už pateiktų duomenų tikslumą ir teisingumą.

 

9.     Konkurso nutraukimas. Force Majeure

 

   9.1.    Konkursas gali būti nutrauktas iki nustatyto termino dėl nenugalimos jėgos, nepaprastosios padėties atvejais, įskaitant ir atvejį, kai Organizatorius negali įvykdyti Konkurso tinkamomis sąlygomis.

   9.2.    Force majeure – tai bet koks įvykis, kurio Organizatorius negali numatyti, kontroliuoti ar pašalinti, įskaitant Organizatoriaus nesugebėjimą vykdyti savo įsipareigojimų, prisiimtų pagal šias Taisykles, nepriklausomai nuo savo valios. Konkursas gali būti nutrauktas anksčiau laiko arba gali būti nutrauktas Organizatoriaus valia, jeigu apie tokius pakeitimus buvo pranešta laikantis čia įvardytų nuostatų.

 

10.  Mokesčiai

 

10.1.    Organizatorius prisiima atsakomybę sumokėti mokestį už prizus pagal galiojančius įstatymus. Už visus kitus mokestinio ar kitokio pobūdžio įsipareigojimus, susijusius su Prizais, gavęs Prizą atsako tik laimėtojas.

 

11.  Kitos nuostatos

 

11.1.    Organizatoriaus sprendimai, susiję su Konkursu, yra galutiniai ir privalomi visiems Dalyviams.

11.2.    Organizatorius turi teisę imtis bet kokių priemonių, būtinų sukčiavimo, piktnaudžiavimo ar kitokio bandymo, galinčio turėti įtakos viešam įvaizdžiui ar Konkurso organizavimo ir vykdymo išlaidoms, atveju. Šios Taisyklės įsigalioja jų priėmimo dieną ir pradedamos įgyvendinti nuo jų paskelbimo dienos.

 

12.  Papildoma informacija

12.1.    Norėdami gauti daugiau informacijos apie žaidimą:

12.2.    apsilankykite tinklapyje www.marsactiv.com;

12.3.    susisiekite el. paštu susigrazinkenergija@lokalus.eu

12.4.    skambinkite telefono numeriu +370 623 53455.

Pagalba